ترک یاب مغناطیسی قبل حمل

دستگاه های ترک یاب قبل حمل کار برد وسیعی از صنایع  جوش کاری ماشین سازی کشتی سازی صنایع هواپیمایی و مراکز آموزشی را پوشش می دهند این دستگاه ها می تواند هم به عنوان ترک یاب که قابلیت کشف ترک های سطحی و هم به عنوان مغناطیس زدایی مورد استفاده قرار گیرد
ویژگیهای دستگاه های  ترک یاب قابل حمل:

  • دارای سیستم کنترل دیجیتال
  • جریان قابل تنظیم و کنترل جریان خودکار
  • انتخاب جریان  AC  و HWDC
  • مغناطیس زدای سریع جریان AC


لازم به ذکر است این دستگاه ها از 1000 آمپر تا  10000آمپر قابل ارائه می باشد

Ferrotest M15-2 Ferrotest M15 مشخصات فنی
ASTM E1444 ASTM E1444 استاندارد رعایت شده
2000 A 1500 A شدت جریان موثر
Infinity Variable Infinity Variable امکان تنظیم شدت جریان
6 6 ولتاژ تست در حالت باز
℅30 ℅30 نسبت زمان کاریه زمان کل
230 V 230 V برق ورودی
5 m 5 m طول کابل اندازه گیری جریان
95 mm2 95 mm2 سطح مقطع کابل
55 Kg 45 Kg وزن