ترک یاب مغناطیسی ON Line

دستگاه های ترک یاب مغناطیسی ON Line کاربرد وسیعی از صنایع ماشین سازی کشتی سازی صنایع هواپیمایی و خودرو سازی... را پوشش می دهند. روش تست غیر تماسی می باشد این دستگاه ها می توانند همه ترک های طولی و عرضی را در یک مرحله آشکار سازند همچنین مطابق استاندارد ASTM E1444 ساخته شده و قابلیت مغناطیس زدایی را دارا می باشد این سری از دستگاه ها برای قطعات خاص که شکل منظمی از نظرهندسی ندارند کاربرد دارد. طول و اندازه و تعداد در این سری از دستگاه ها مهم نیست یعنی طیف وسیعی از قطعات و تولیدات را پوشش می دهد. لازم به ذکر است رولیک دستگاه با توجه به نوع قطعه تعریف و ساخته می شود

 

AGSMAG3000S مشخصات فنی
ASTM E1444 استاندارد رعایت شده
Automatic نحوه تست پيوسته
Multidirectional System نحوه ترك يابی توسط دستگاه
Coil Shat سيستم
Automatic سيستم پاشش مواد فلوروسنت
Digital سيستم كنترل جريان
Hall Effect اندازه گيری جريان توسط
PLC Siemens S7 انجام فرامين داده شده به دستگاه توسط
HMI فرامين داده شده به دستگاه توسط
50HZ فركانس ترانس 1
انتخابی ولتا‍ژ تست برای ترانس 1
?? سلف برای ترانس1جهت تنظيم ولتا‍ژ خروجی
230V كنترل ولتاژ
600 mm قطر داخلی كويل 1
›1.6 Tesla حد اکثر چگالی کویل 1
450 mm قطر کارگیر
60 Kg حد اکثر وزن قطعه
AC نوع جریان
9000 A شدت جریان موثر
50HZ فركانس ترانس 2
انتخابی ولتا‍ژ تست برای ترانس 2
?? سلف برای ترانس2جهت تنظيم ولتا‍ژ خروجی
230V كنترل ولتاژ
600 mm قطر داخلی كويل 2
Infinity Variable امکان تنظیم شدت جریان
›1.6 Tesla حد اکثر چگالی کویل 2
Infinity Variable امکان تنظیم شدت جریان کویل
120KVA میزان برق مصرفی
Ac 3 × 400 V برق ورودی
℅100 نسبت زمان کار به زمان کل
2500Kg وزن تقريبی